Wetgeving en praktische invulling. Gereedschap keuren kun je door Aspexs op locatie laten doen.

 

 

Wetgeving en praktische invulling

Bij het gebruik van (elektrische) arbeidsmiddelen kunnen gevaren ontstaan voor de gebruikers én voor de omgeving. Door het gebruik van de arbeidsmiddelen gaat de kwaliteit ervan achteruit. Dit als gevolg van slijtage, beschadiging en veroudering. Een ongeval is een mogelijk gevolg. Om die reden is de wetgeving gericht op het waarborgen van de veilige staat van arbeidsmiddelen gedurende de hele gebruiksduur. Een onderdeel van de wettelijke eisen is het regelmatig inspecteren of keuren van arbeidsmiddelen. Het Arbobesluit, artikel 7.4a, eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd. Deze keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.FrequentieOver de frequentie waarmee een arbeidsmiddel gekeurd moet worden zegt het arbobesluit het volgende: “een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd” (arbobesluit par. 7.4.3.) Daarnaast dient een arbeidsmiddel gekeurd te worden na iedere instalatie of herinstalatie wanneer de veiligheid afhangt van de wijze van instalatie of montage en telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan zoals natuurverschijnselen, veranderingen aan, ongevallen met of buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.Hierbij moet opgemerkt worden dat geen vaste interval gegeven wordt waarbinnen de periodieke keuring plaats dient te vinden. De frequentie mag dus door de organisatie zelf vastgesteld te worden. Een door de inspectie SWZ en verzekeraars algemeen geaccepteerde richtlijn is minimaal een jaarlijkse keuring bij normaal gebruik en gemiddelde veiligheidsrisico’s. Bij intensiever gebruik en hogere veiligheidsrisico’s wordt een hogere keuringsfrequentie aanbevolen. Ook bijvoorbeeld de VCA -checklist schrijft minimaal een jaarlijkse keuring voor. 

LET OP: wanneer een lagere keuringsfrequentie vastgesteld wordt dient deze bij inspectie of incidenten altijd gemotiveerd te worden. Deze motivatie wordt zelden geaccepteerd en kan bij afwijzing een aansprakelijkheidstelling fors verhogen!

 

Registratie en documentatie

In art. 7.4.6 van het arbobesluit stelt de wetgever: “schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder”. Concreet houdt dit u per arbeidsmiddel inzage kunt geven in de resultaten en geldigheid van de keuring. Wanneer ieder arbeidsmiddel afzonderlijk te identificeren is en de keuringsresultaten aan dit arbeidsmiddel te linken zijn voldoet u aan deze verplichting. Keuringstickers zijn hierbij slechts een hulpmiddel maar worden niet geaccepteerd als bewijslast door inspectie SWZ en verzekeraars. Afzonderlijke certificaten per arbeidsmiddel kunnen wij leveren maar zijn zeker niet verplicht.

 

Aansprakelijkheid

Uit de praktijk blijkt dat voor overheden en verzekeraars de keuring van de arbeidsmiddelen een zwaarwegende factor is bij het bepalen van de schuldvraag na een ongeval of incident. Hierbij is het uitgangspunt “ongekeurd is onveilig”. Als werkgever dient u alles in het werk te stellen om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. Belangrijk is in dit geval te weten wie uw werknemer is. Het werknemerschap wordt in het arbobesluit namelijk niet bepaald door wie belastingtechnisch werknemer is (dus op de loonlijst staat), maar de gezagsverhouding op de plaats van arbeid is hierin doorslaggevend.

 

Voorbeeld: U huurt een onderaannemer of ZZP’er in om op urenbasis werkzaamheden uit te voeren. U als opdrachtgever bepaald hoe en wanneer de werkzaamheden moeten gebeuren. Er vindt een incident plaats. De aangewezen werkverantwoordelijke/uitvoerder is in deze situatie verantwoordelijk voor de veiligheid van de ingehuurde medewerkers. De verzekeraar van de onderaannemer/ZZP’er zal proberen de schade op uw verzekeraar te verhalen. In de schuldvraag zal gekeken worden of de door u aangewezen werkverantwoordelijke voldoende toegezien heeft op de veiligheid, bijvoorbeeld of er alleen met gekeurde arbeidsmiddelen gewerkt werd. Is dit niet het geval, dan zal uw verzekeraar proberen de claim op uw bedrijf te verhalen.

Gereedschap keuren kun je door Aspexs op locatie laten doen